Algemene Voorwaarden – De Agrofotograaf

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van De Agrofotograaf.
  • Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage of kenbaar maken.
 1. Fotoreportages
  • Het is duidelijk dat de klant De Agrofotograaf inhuurt vanwege haar technische en creatieve inzicht daarom heeft De Agrofotograaf het recht om de foto’s zo te schieten, bewerken en goedkeuren naar eigen inzicht.
  • Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt, (tenzij anders overeengekomen is) De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
  • Binnen 14 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een persoonlijke webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s 3 maanden onbeperkt kan bekijken en downloaden. U ontvangt hiervan per e-mail een link en code naar het online album. Deze digitale foto’s zijn geschikt om te gebruiken op social media, maar de foto’s moeten voorzien blijven van logo. Deze foto’s mogen ook niet worden bewerkt of filter overheen worden geplaatst.
 • Boekingen
  • Een fotoreportage boeken kan: via het formulier op de website, telefonische of per e-mail.
  • Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotografe heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
  • Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
  • Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is alleen uitsluitend een schriftelijke (via e-mail) annulering tot 7 dagen voor aanvang van de reportage mogelijk. Indien de boeking minder dan 7 dagen van tevoren wordt geannuleerd, dient 50% van de reportage te worden voldaan. Als de klant op de afgesproken dag niet komt opdagen bij een reportage, of minder dan 24 uur van tevoren annuleert, dient het volledige bedrag te worden voldaan.
  • Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. Dit gebeurt in overleg.
 • Betalingen & levertijd
  • Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
  • U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. De bestelling wordt per post verzonden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
  • De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente.
  • De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
  • De Agrofotograaf draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de consument. Nadat de artikelen door consument in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de consument over. Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de consument zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is De Agrofotograaf gerechtigd de prijs van de artikelen op de consument te verhalen. Indien de consument een beschadigd pakket accepteert, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de consument. Aanspraken op garantie kunnen in dit geval door de consument niet worden gemaakt. Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen.
 • Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
  • Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de voorbeeldfoto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren
  • Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
  • Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
  • U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
  • Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
 • Auteursrechten & Publicaties
  • Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van De Agrofotograaf. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
  • Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
  • Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
  • Op alle foto’s van De Agrofotograaf rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Agrofotograaf. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
  • Indien u tekst- of beeldmateriaal van De Agrofotograaf wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met De Agrofotograaf. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
  • Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: De Agrofotograaf” of “Foto: www.deagrofotograaf.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
  • Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
  • Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.
  • Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
  • Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300,- euro
 • Licenties
  • Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  • Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
  • Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Sorcha Tijmons

Burgemeester van Campenhoutstraat 80
4921 KS Made

Www.deagrofotograaf.nl
Info@deagrofotograaf nl
BTW nummer: NL002284367B17

© 2021 Sorcha Tijmons| De Agrofotograaf| Alle rechten voorbehouden.