ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1. De Agrofotograaf: de eenmanszaak De Agrofotograaf, gevestigd te Made en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 85180335. 

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Agrofotograaf een overeenkomst is aangegaan. 

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

1.4. Diensten: alle diensten die De Agrofotograaf voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als fotograaf uitvoeren van zakelijke personal branding fotoreportages, het maken van familieportretten en (agrarische) bedrijfsreportages. Tevens het geven van masterclasses en/of het organiseren van meeloopdagen. En het verkopen van (gepersonaliseerde) kalenders, kerstkaarten, fotoproducten en/of fotoafdrukken. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Agrofotograaf en klant krachtens welke De Agrofotograaf de dienst zal uitvoeren. 

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf. 

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf. 

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant. 

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of De Agrofotograaf worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.11. Website: www.deagrofotograaf.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Agrofotograaf gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met De Agrofotograaf dan wel akkoord via de e-mail of een bestelling via de webshop verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van De Agrofotograaf en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door De Agrofotograaf zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst. 

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen. 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN 

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Tevens is het aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

3.2. De Agrofotograaf zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van De Agrofotograaf met een vooraf geschat aantal uren of het tarief. 

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft De Agrofotograaf het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 

3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als De Agrofotograaf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Agrofotograaf niet. 

3.5. De Agrofotograaf behoudt zich het recht voor een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens De Agrofotograaf de datum voor de fotoreportage definitief vastlegt. Gepersonaliseerde producten worden vooraf gefactureerd, De Agrofotograaf zal de producten leveren na volledige betaling van de factuur.

3.6. Alle door De Agrofotograaf gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten, drukkosten, reis-, vlieg-, veer, verblijf- en parkeerkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

3.8. De Agrofotograaf behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.9. De Agrofotograaf behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.10. De Agrofotograaf is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat. 

3.11. In geval van locatiehuur voor een fotoreportage is de klant verantwoordelijk voor het reserveren daarvan. De daarbij horende extra kosten komen voor rekening van de klant. 

3.12. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door De Agrofotograaf worden gemaakt ten behoeve van het op locatie uitvoeren van diensten. De vergoeding bedraagt €0,30 per kilometer vanaf de plaats waar De Agrofotograaf gevestigd is. Reistijd kan tevens in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan De Agrofotograaf verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte. 

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. 

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal De Agrofotograaf binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Agrofotograaf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 

4.4. De Agrofotograaf heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. 

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en De Agrofotograaf zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard. 

4.6. Indien de klant een overeenkomst met De Agrofotograaf wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden met een minimum van 30% van het overeengekomen offertebedrag of bij annulering van de opdracht 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen of ingehuurde derden, te vergoeden. Tevens met inachtneming van de termijnen genoemd in artikel 14.9 van deze algemene voorwaarden. 

4.7. Indien De Agrofotograaf, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is De Agrofotograaf gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die De Agrofotograaf in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door De Agrofotograaf uitgevoerde werk te vergoeden. 

4.8. De Agrofotograaf is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van (bron)materialen of diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. 

In alle gevallen zal De Agrofotograaf in overleg met de klant de verhoging van de prijs aan de klant doorberekenen. 

4.9. Indien de klant na de fotoreportage versneld bewerkte beelden/foto’s wil ontvangen, wordt op basis van meerwerk op grond van ‘spoedbewerking’ €75,- in rekening gebracht. 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE AGROFOTOGRAAF 

5.1. De Agrofotograaf garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

5.2. De Agrofotograaf spant zich in om de gegevens die De Agrofotograaf voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. 

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient De Agrofotograaf met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. 

5.4. De Agrofotograaf is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin De Agrofotograaf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is De Agrofotograaf eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van De Agrofotograaf en/of overige promotionele uitingen van De Agrofotograaf. Tevens geeft de klant De Agrofotograaf toestemming om de gemaakte foto’s ter promotionele doeleinden te gebruiken op de website, social media kanalen en in een portfolio. Indien de klant geen toestemming wenst te geven, dient de klant dit voor of tijdens de fotoreportage aan De Agrofotograaf kenbaar te maken. 

5.6. De Agrofotograaf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en De Agrofotograaf tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

5.7. De Agrofotograaf behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant en/of een derde mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door De Agrofotograaf zijn opgeleverd. 

5.8 De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de af te drukken foto’s. De Agrofotograaf biedt het drukwerk/ te personaliseren fotoproduct aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd. 

Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk of het te personaliseren fotoproduct, is De Agrofotograaf niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk/het gepersonaliseerde fotoproduct. 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT 

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen. 

6.2. De klant dient De Agrofotograaf te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht De Agrofotograaf onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar De Agrofotograaf om verzoekt. 

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Agrofotograaf zijn verstrekt, heeft De Agrofotograaf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen. 

6.4. De klant stelt De Agrofotograaf steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer. 

6.5. Bij klachten over de door De Agrofotograaf geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan De Agrofotograaf binnen 10 dagen na levering van de foto’s zonder watermerk en/of het fotoproduct doch uiterlijk binnen 60 dagen na afronding van de opdracht. De Agrofotograaf streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. De klant vrijwaart De Agrofotograaf één jaar na levering van alle diensten en producten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten. 

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die De Agrofotograaf nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is De Agrofotograaf niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer De Agrofotograaf inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. De Agrofotograaf is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens. 

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en De Agrofotograaf tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een fotoreportage binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden tenzij de werkzaamheden binnen deze termijn plaatsvinden. De Agrofotograaf mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen. In geval van levering van de dienst binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten en het afzien van het recht op herroeping nadat De Agrofotograaf hier expliciet naar heeft gevraagd. 

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan De Agrofotograaf. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn: 

 • producten die door De Agrofotograaf tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, speciale kleuren, data etc.); 
 • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. 

6.12. Indien de klant De Agrofotograaf de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren. 

6.13. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

6.14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 

6.15. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 

6.16. De Agrofotograaf kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. 

6.17 De Agrofotograaf verstuurt de producten met PostNL. De Agrofotograaf is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product. 

6.18. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met De Agrofotograaf. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met De Agrofotograaf, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties. 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD 

7.1. De door De Agrofotograaf te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door De Agrofotograaf opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De gemaakte foto’s en fotoproducten worden binnen 14 dagen naar de klant verzonden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag. 

7.2. Een door De Agrofotograaf vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt De Agrofotograaf niet van rechtswege in verzuim. 

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien De Agrofotograaf, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door De Agrofotograaf mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2. 

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan De Agrofotograaf beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

7.6. Indien de levering vertraging oploopt of een fotoreportage wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal De Agrofotograaf dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de fotoreportage, aan de klant mededelen. Tevens is De Agrofotograaf gerechtigd een vervanger in te schakelen indien dit nodig is voor de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst. 

7.7. Aan de leveringsplicht van De Agrofotograaf zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door De Agrofotograaf geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. 

7.8. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken. 

7.7. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert De Agrofotograaf een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal De Agrofotograaf onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie. 

7.8. Producten of diensten welke door De Agrofotograaf worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. 

7.9. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk. Indien de klant een drukproef wenst, komt dit voor rekening van de klant en zal dit als meerwerk zoals vermeld in artikel 4.7. worden doorberekend. Fouten in/op drukwerk welke zijn ontstaan na akkoord van de klant kunnen niet aan De Agrofotograaf worden toegerekend. De Agrofotograaf stelt de leverancier van het drukwerk daarvoor aansprakelijk. 

7.10 De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het fotopapier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en dat het eindproduct kan afwijken van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. 

7.11. Fotoreportages dienen binnen 6 maanden na akkoord op de offerte plaats te vinden. Indien de klant niet binnen 6 maanden de fotoreportage reserveert, is De Agrofotograaf gerechtigd meerwerk in rekening te brengen in verband met de lange wachttijd. 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 

8.2. Alle door De Agrofotograaf verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Agrofotograaf biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. 

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart. 

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan De Agrofotograaf besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan De Agrofotograaf besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen. 

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (voor particulieren geldt het wettelijke BIK-tarief) bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof. 

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

8.7. In bovenstaande gevallen heeft De Agrofotograaf voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan. 

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door De Agrofotograaf verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan De Agrofotograaf kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal De Agrofotograaf een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 8.9. Alle door De Agrofotograaf geleverde producten en diensten blijven eigendom van De Agrofotograaf totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan De Agrofotograaf zijn voldaan. 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM 

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, foto’s, (bron)bestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij De Agrofotograaf tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door De Agrofotograaf geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor ontwerpen die niet door de klant uitgekozen zijn voor de levering van de producten/diensten. 

9.3. De inhoud van de website van De Agrofotograaf, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van De Agrofotograaf en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van De Agrofotograaf. 

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door De Agrofotograaf ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van De Agrofotograaf, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen. 

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door De Agrofotograaf geleverde producten blijven eigendom van de klant. 9.6. De Agrofotograaf is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van De Agrofotograaf plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant De Agrofotograaf vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant. 

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

9.8. Bij inbreuk heeft De Agrofotograaf recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste €250,- voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen. 

9.9. De klant krijgt na levering van de diensten/de producten een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het persoonlijk gebruik van de foto’s. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt geen toegang tot het bronbestand/de onbewerkte beelden. 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 

10.1. Iedere overeenkomst tussen De Agrofotograaf en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij De Agrofotograaf gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. De Agrofotograaf kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de door De Agrofotograaf gegeven adviezen tijdens de uitvoering van de opdracht. 

10.2. Indien De Agrofotograaf onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan De Agrofotograaf uitkeert. Wanneer er sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant. 

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is De Agrofotograaf dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Agrofotograaf aan 
 • de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De Agrofotograaf toegerekend kunnen worden; 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel. 

 

10.4. De Agrofotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door De Agrofotograaf geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van De Agrofotograaf. 

10.5. De Agrofotograaf is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 

10.6. Klant vrijwaart De Agrofotograaf voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten en diensten van De Agrofotograaf. 

10.7. De Agrofotograaf is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen. 

10.8. De Agrofotograaf is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien deze discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat. 

10.9. De Agrofotograaf is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de geleverde fotoproducten aan vocht en/of warmte. 

10.10. De Agrofotograaf is niet aansprakelijk voor identificeerbare informatie welke te herleiden is naar de klant en/of eigendommen van de klant, te zien op de door De Agrofotograaf gemaakte foto’s, tenzij de klant vooraf uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt deze informatie niet op de foto’s zichtbaar te willen hebben. 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. De Agrofotograaf is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 

11.2. De Agrofotograaf is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar De Agrofotograaf weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De Agrofotograaf kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de 

tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie De Agrofotograaf een overeenkomst is aangegaan. 

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van De Agrofotograaf onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van De Agrofotograaf of De Agrofotograaf zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij De Agrofotograaf, wanprestatie door leveranciers van De Agrofotograaf waardoor De Agrofotograaf haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van De Agrofotograaf of diens leveranciers. 

11.5. Bij overmacht heeft De Agrofotograaf tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat De Agrofotograaf in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek. 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING 

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 

12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft De Agrofotograaf opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn. 

12.4. Beide partijen, zowel klant als De Agrofotograaf, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan De Agrofotograaf de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: 

• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; 

• het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; 

• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met De Agrofotograaf voortvloeiende verplichting; 

• klant inbreuk maakt op rechten van derden; 

• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van De Agrofotograaf; 

• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; 

• bij terugkerende betalingsproblemen. 

12.6. De Agrofotograaf zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

12.7. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.4 en 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die De Agrofotograaf vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

12.8. De Agrofotograaf behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien De Agrofotograaf overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden. 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT 

13.1. De Agrofotograaf zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en De Agrofotograaf in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen. 

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van De Agrofotograaf worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van De Agrofotograaf aannemelijk 

kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van De Agrofotograaf. 

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door De Agrofotograaf te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van De Agrofotograaf, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden. 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN FOTOREPORTAGES 

14.1. De Agrofotograaf is gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 50% of het volledige factuurbedrag voorafgaand aan de fotoreportage. Indien de (aanbetalings-)factuur niet tijdig voldaan is, zal De Agrofotograaf de fotoreportage annuleren. De Agrofotograaf is dan gerechtigd een vergoeding zoals genoemd in artikel 14.9 in rekening te brengen. 

14.2. De Agrofotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan De Agrofotograaf worden geleverd. 

14.3. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van De Agrofotograaf, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden. 14.4. Afhankelijk van de gemaakte afspraken in de offerte, zal De Agrofotograaf een selectie maken van de foto’s of wordt dit in samenspraak met de klant gedaan. Onscherpe en mislukte foto’s worden niet aan de klant geleverd. De klant kan geen beroep doen op de foto’s die volgens De Agrofotograaf niet geschikt zijn om te tonen. De klant maakt een selectie uit de overgebleven foto’s (met watermerk) en deze zullen door De Agrofotograaf worden bewerkt en vervolgens binnen 14 dagen na de selectie door de klant via Pixieset worden aangeleverd in niet-bewerkbare bestanden. 

14.5. Alle gemaakte en geleverde bestanden en foto’s worden voor maximaal 3 maanden door De Agrofotograaf bewaard. Na 3 maanden worden de bestanden en foto’s gearchiveerd. Op verzoek van de klant kan tot maximaal 2 jaar terug en tegen een meerprijs van €65,- ex btw per opdracht de bestanden en/of foto’s uit het archief worden opgevraagd. 

14.6. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeld- of fotomateriaal te bewerken of te laten bewerken door derden d.m.v. bijvoorbeeld filters en/of onbewerkt materiaal te verspreiden. 

14.7. De foto’s worden (zonder watermerk) via Pixieset aan de klant aangeleverd op het moment dat de klant volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. 

14.8. Wanneer de klant foto’s op zijn/haar website of social media wil delen, verzoekt De Agrofotograaf haar naam erbij te vermelden: (Instagram) @de_agrofotograaf. Het is de klant niet toegestaan een andere naam bij de foto’s te vermelden. 

14.9. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen fotoreportage is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd: 

 • annulering tot 4 weken voor aanvang van de fotoreportage; 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag; 
 • annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de fotoreportage; 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag; 
 • annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de fotoreportage; 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag; 
 • annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de fotoreportage; 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag; 
 • annulering binnen 24 uur voor aanvang van de fotoreportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag. 

14.10. Indien de klant De Agrofotograaf een opdracht geeft tot het fotograferen van zijn/haar dieren, geschiedt dit te allen tijde op eigen risico van de klant. De Agrofotograaf is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van of tijdens een fotoreportage. 

14.11. Indien de klant wijzigingen in de overeenkomst wil aanbrengen in verband met locaties en/of kledingwissels is De Agrofotograaf gehouden deze extra werkzaamheden en/of uren in rekening te brengen als meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7. 

14.12. De Agrofotograaf is niet verantwoordelijk voor de door de klant gemaakte keuzes voor wat betreft visagie en (hair)-styling. 

14.13. Indien de klant een fotoreportage buitenshuis heeft geboekt, is De Agrofotograaf afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden zal De Agrofotograaf in overleg met de klant besluiten of de fotoreportage door zal gaan, of moet worden verplaatst. In geval van regen wordt de fotoreportage naar een ander moment verplaatst. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Indien de fotoreportage verplaatst dient te worden, zijn hier voor de klant geen kosten aan verbonden. 

14.14. Indien de klant foto’s in een andere kleurstelling (kleur/zwart-wit) wenst te ontvangen, zal De Agrofotograaf deze aanvullende werkzaamheden tegen een meerprijs uitvoeren. 

14.15. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van één correctieronde wijzigingen en/of aanpassingen betreffende de geleverde foto’s aan De Agrofotograaf door te geven. Wijzigingen kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van opdracht. De wijzigingen dienen binnen 30 dagen te worden aangeleverd aan De Agrofotograaf. 

14.16. In geval van wijzigingen die na 30 dagen worden aangeleverd of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door De Agrofotograaf meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. 

14.17. Nabestellingen van fotoafdrukken zitten niet bij de fotoreportage inbegrepen. 

14.18 Indien een reservering voor een fotoreportage wordt geannuleerd na het voldoen van de aanbetaling, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. 

14.19. Indien tijdens een fotoreportage de klant gebruik wil maken van de diensten van een andere fotograaf en/of videograaf dient dit te allen tijde in overleg met De Agrofotograaf te worden besloten. 

14.20. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het regelen en/of afhuren van figuranten en/of locaties waar en met wie De Agrofotograaf de fotoreportage kan laten plaatsvinden. 

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN CADEAUBONNEN 

15.1. Indien de klant in het bezit is van een cadeaubon van De Agrofotograaf dient de klant dit bij de aanvraag voor een fotoreportage kenbaar te maken en deze voorafgaand aan de fotoreportage bij De Agrofotograaf in te leveren. 

15.2. Cadeaubonnen van De Agrofotograaf zijn niet inwisselbaar voor contanten. 

15.3. De cadeaubon bevat een geldbedrag welke ingezet kan worden tijdens een fotoreportage. Indien de waarde van de cadeaubon niet toereikend is voor de gekozen fotoreportage dient het verschil middels een factuur te worden voldaan. 

15.4. De cadeaubon kan niet worden geretourneerd dan wel gerestitueerd. 

15.5. Cadeaubonnen van De Agrofotograaf zijn geldig voor de duur van 2 jaar na afgifte. De datum van afgifte wordt op de cadeaubon vermeld. 

15.6. De cadeaubon van De Agrofotograaf vergoed geen reis-, parkeer- en/of verzendkosten. Deze worden separaat aan de klant gefactureerd. 

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN STRIPPENKAART 

16.1. De Agrofotograaf biedt een strippenkaart aan. De klant kan deze strippenkaart via de e-mail afsluiten. 

16.2. De omvang van de strippenkaart wordt in overleg met de klant bepaald. De Agrofotograaf houdt vervolgens een urenregistratie bij. De klant kan De Agrofotograaf te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de klant te overleggen. Indien de stippenkaart op dreigt te raken, zal De Agrofotograaf contact opnemen met de klant. 

16.3. De strippen op de strippenkaart gaan per 15 minuten. 

16.4. De strippenkaart is 1 jaar geldig, tenzij anders overeengekomen. 

16.5. Restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk. 

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Agrofotograaf en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

17.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor De Agrofotograaf alleen bindend indien en voor zover deze door De Agrofotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

17.3. De Agrofotograaf spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. 

17.4. Indien De Agrofotograaf op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen d aar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

17.5. Zowel de klant als De Agrofotograaf zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen. 

17.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. 

17.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien De Agrofotograaf hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

17.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Agrofotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

17.9. De klant en De Agrofotograaf zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter. 

17.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen De Agrofotograaf en de klant. 

versie: januari 2023 

Deze website maakt gebruik van cookies!
De Agrofotograaf gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat deze website zo soepel mogelijk draait, om het gebruik van de website te analyseren en voor marketingdoeleinden. Door op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie. Wil je geen cookies toestaan, klik dan op ” Geen cookies toestaan” of lees meer in het cookiebeleid.